Bewoners in beweging

Met de forse groei van het aantal ouderen waarmee we in de samenleving te maken hebben is lokaal in feite ook veel kennis en ervaring aanwezig: a blessing in disguise. Als die kennis en ervaring op de juiste manier wordt samengebracht en gedeeld, ontstaat een enorme trekkracht die kan worden aangewend voor het ‘wel en wee’ van de eigen buurt.

De moderne samenleving staat voor complexe uitdagingen. We hebben bijvoorbeeld  te maken met een groeiende groep ouderen. Vereenzaming, verborgen armoede en medische problemendoen hun intrede. Dat leidt ertoe dat de zorgvraag zich in de komende jaren explosief zal ontwikkelen. Het zorgaanbod ligt daarentegen in handen van een kleiner wordend aantal professionals en blijft vooral individueel gericht. De participatieve samenleving lonkt weliswaar maar blijft wat hangen in de beleidsintenties van de overheid. Ondertussen wordt, paradoxaal genoeg, de kennis en levenservaring die verscholen ligt in diezelfde groep ouderen nog vrijwel niet systematisch aangesproken. Dat kan anders: ‘Traject in de Buurt’ brengt buurtbewoners in beweging om samen complexe vraagstukken effectief aan te pakken in de eigen omgeving.

foto: heeldenhaagsport.nl

‘Traject in de Buurt’ zorgt dat buurtbewoners op leeftijd, die graag een wat actievere rol zouden willen spelen, bij elkaar komen en als team gaan opereren. Bij de aftrap worden ze met elkaar in contact gebracht. Samen gaan ze op stap om inspiratie op te doen bij innovatieve voorbeelden in de regio en maken ze kennis met lopende initiatieven in de eigen buurt. Vanuit een gedeelde agenda wordt ook de actieve betrokkenheid van het lokale bedrijfsleven gezocht.

De deelnemers aan het ‘Traject in de Buurt’ leren elkaar zo beter kennen en waarderen: ze ontwikkelen zich als een slagvaardig team dat zelf ook initiatieven neemt. De acties die zij samen in gang zetten werken als een vliegwiel, het kloppend hart van een collectief gedreven businessmodel voor de eigen buurt. Werkende weg ontstaat een buurtcollectief dat zich verantwoordelijk weet voor het adresseren van grote maatschappelijke uitdagingen in de eigen leefomgeving, samen met andere buurtbewoners. De professionele dienstverlener op het gebied van zorg en welzijn krijgt in die context een meer gepaste, adviserende rol. Buurtbewoners doen het zelf!

 

Traject in de Buurt levert:

  • Een methodische aanpak voor maatschappelijke uitdagingen op lokaal niveau
  • Het aanwenden van kennis en ervaringen van buurtbewoners
  • Een buurtcollectief dat de regie neemt
  • Betrokken buurtbewoners bij de leefbaarheid en sociale cohesie van de buurt
  • Een vliegwiel voor het in gang zetten van duurzaam ontwikkelen

 

Traject in de buurt, bundelt de ervaring en passie van buurtbewoners, brengt hen in beweging en bouwt zo aan zelfredzame buurten.


Meer over Maatschappelijke Business Development